Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla osób wskazanych przez Detalistę do kontaktu.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), uprzejmie informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Comp Centrum Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa oraz Comp Platforma Usług spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa.

Administratorzy pozostają ze sobą w stosunku współadministrowania w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji usługi M/platform i PromoPlus. Administratorzy wyznaczyli inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych, w tym korzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się pod adresem e-mail: iodo@comp-ci.pl, iodo@comp-plus.pl  lub pod wskazanymi wyżej adresami korespondencyjnymi.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wprowadzenia rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej detalisty, w szczególności ułatwiających kontakt oraz przedstawianie ofert związanych z funkcjonalnościami M/platform.

Zakres przetwarzanych danych osobowych ogranicza się do danych kontaktowych, tj. numeru telefonu.

Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu ułatwienia kontaktu oraz przedstawienia ofert dotyczących funkcjonalności M/platform.

Państwa dane osobowe zostały pozyskane od detalisty, który zawarł umowę na M/platform i Promoplus oraz wskazał Państwa jako osobę do kontaktu.

Usunięcie Państwa danych nastąpi nie wcześniej niż po wykonaniu wszelkich zobowiązań wynikających z umów zawartych pomiędzy Comp Centrum Innowacji sp. z o.o., Comp Platforma Usług S.A. oraz detalistą, a także nie wcześniej niż po upływie terminów wynikających z przepisów prawa, w tym upływie terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach wskazanych w art.21 RODO
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedziba w Warszawie, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Klauzula informacyjna dla detalistów zainteresowanych dołączeniem do M/platform.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), uprzejmie informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Comp Centrum Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, w zakresie M/platform.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Comp Platforma Usług S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem:ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, w zakresie PromoPlus.

Administratorzy, wskazani jako odpowiedzialni za poszczególne rozwiązania, pozostają ze sobą
w stosunku Współadministrowania w zakresie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy na usługi. Administratorzy wyznaczyli inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych, w tym korzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się pod adresem e-mail: iodo@comp-ci.pl, iodo@comp-plus.pl  lub pod wskazanymi wyżej adresami korespondencyjnymi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy),

Zakres przetwarzanych danych osobowych ogranicza się do imienia i nazwiska, danych dot. prowadzonej działalności oraz danych kontaktowych (numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej).

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w następujących celach zawarcie oraz wykonanie umowy w zakresie zakupu usługi M/platform oraz PromoPlus.

Jeżeli dane osobowe pozyskane zostały bezpośrednio od Państwa (za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie), możemy je udostępniać innym podmiotom, jeżeli będzie to konieczne w celu prawidłowego wykonywania zobowiązań oraz egzekwowania i ochrony praw, w tym w szczególności: podwykonawcom tj. dealerom kas fiskalnych dedykowanym do realizacji usługi, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, informatyczne, księgowe, prawne, naszym dostawcom oraz naszym partnerom, tj. Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu przy ul. Browarnej 88.

Jeżeli Państwa dane osobowe pozyskane zostały za pośrednictwem Przedstawiciela Handlowego Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu przy ul. Browarnej 88, możemy je udostępniać innym podmiotom, jeżeli będzie to konieczne w celu prawidłowego wykonywania zobowiązań oraz egzekwowania i ochrony praw, w tym w szczególności: podwykonawcom tj. dealerom kas fiskalnych dedykowanym do realizacji usługi, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, informatyczne, księgowe, prawne, naszym dostawcom.

Państwa dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa w trakcie czynności zmierzających do zawarcia umów lub ich wykonywania bądź za pośrednictwem innego podmiotu tj. Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu przy ul. Browarnej 88.

Usunięcie Państwa danych nastąpi nie wcześniej niż po wykonaniu wszelkich zobowiązań, wynikających ze złożonego zamówienia, chyba że w trakcie realizacji zrezygnujecie Państwo z  realizacji złożonego zamówienia – wtedy dane osobowe zostaną usunięte z chwilą złożenia rezygnacji.

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedziba w Warszawie, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Klauzula informacyjna dla subskrybentów newslettera.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Comp Centrum Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa oraz Comp Platforma Usług S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa.

Administratorzy pozostają ze sobą w stosunku Współadministrowania. Administratorzy wyznaczyli inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych, w tym korzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się pod adresem e-mail: iodo@comp-ci.pl, iodo@comp-plus.pl  lub pod wskazanymi wyżej adresami korespondencyjnymi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r.,
nr 119, s. 1), dalej jako „RODO”, tj. dobrowolnie wyrażona zgoda przy zapisywaniu się do newslettera.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

ogranicza się do adresu e-mail wskazanego przy zapisywaniu się do newslettera.

Dane osobowe będą wykorzystywane w następujących celach:

przesyłanie newslettera zawierającego informacje handlowe w zakresie usług i produktów Współadministratorów oraz obecnych i przyszłych partnerów handlowych Współadministratorów.

Dane osobowe pozyskane zostały bezpośrednio od Państwa podczas zapisywania się do newslettera.

Państwa dane osobowe mogą być powierzane (podpowierzane) podmiotom współpracującym przy realizacji wysyłki newslettera, w szczególności: GetResponse Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy
ul. Arkońskiej 6/A3. Dane osobowe możemy udostępniać także innym podmiotom, jeżeli będzie to konieczne do realizacji wysyłki newslettera, w tym w szczególności: podwykonawcom, partnerom, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, informatyczne, księgowe i prawne.

Usunięcie Państwa danych nastąpi w chwili cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych albo nie później niż w ciągu 5 lat od wyrażenia zgody. Każdorazowo okres przetwarzania Państwa danych osobowych przedłużony może zostać do czasu upływu terminów wynikających z przepisów prawa,
w szczególności upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:

– prawo dostępu do danych osobowych;
– prawo żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych osobowych;
– prawo żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
– prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO;
– prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie,
ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Klauzula informacyjna dla Detalisty (umowa dotycząca testu rozliczenia promocji - loterie)

Klauzula informacyjna dla Detalisty

(dedykowana dla osób fizycznych, które zawarły Umowę dotyczącą testu rozliczania promocji) 

Administrator danych osobowych i Inspektor Ochrony DanychAdministratorem danych osobowych jest Comp Platforma Usług S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem:
ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, oraz Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa.Administratorzy pozostają ze sobą w stosunku współadministrowania w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji Umowy.Administratorzy wyznaczyli inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych, w tym korzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się pod adresem e-mail: iodo@comp-ci.pl, iodo@comp-plus.pl  lub pod wskazanymi wyżej adresami korespondencyjnymi.
Cel przetwarzania danych, podstawa prawna, kategorie danych osobowych Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy. Celem przetwarzania danych osobowych jest: realizacja Umowy dotyczącej testu rozliczania promocji, w szczególności poprzez udostępnienie Państwu możliwości wzięcia udziału w Promocji oraz rozliczanie Promocji.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez współadministratorów lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem jest wprowadzenie rozwiązań ułatwiających prowadzenie zarobkowej działalności gospodarczej oraz ułatwiających realizację Promocji. Celem przetwarzania danych osobowych jest: kontaktowania się z Państwem w związku z rozliczeniem Promocji, prowadzenie badań ankietowych, badań satysfakcji, statystyk i analiz służących do poprawienia jakości świadczonych usług, obrona
i dochodzenie roszczeń, w tym windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, obsługa próśb i zgłoszeń niemających związku z Promocją.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na współadministratorach. Celem przetwarzania danych osobowych jest: realizacja obowiązków prawnych ciążących na współadministratorach, w szczególności poprzez przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

ogranicza się do imienia i nazwiska, adresu rejestrowego, adresu punktu handlowego, NIP, REGON ,numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz nr rachunku bankowego.

Kategorie odbiorców danychPaństwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli będzie to konieczne w celu prawidłowego wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy oraz egzekwowania i ochrony praw, w tym w szczególności: Organizatorowi Loterii, naszym podwykonawcom, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, informatyczne, księgowe, prawne, naszym dostawcom.
Źródło pochodzenia danych osobowychPaństwa dane osobowe zostały pozyskane za pośrednictwem przedstawiciela handlowego Grupy Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu, pod adresem: ul Browarna 88, 34-300 Żywiec.
Okres przechowywania danychPaństwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania Umowy dotyczącej testu rozliczania promocji, a po tym okresie przez czas niezbędny do wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów współadministratorów, nie dłużej jednak niż okres sześciu lat od rozwiązania lub wygaśnięcia ww. Umowy.
Profilowanie i transfer danych osobowychDane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.
Przysługujące prawaZgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:

prawo dostępu do danych osobowych;

–  prawo żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych osobowych;

prawo żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO;

prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedziba w Warszawie, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa